De spelregels voor een leuke Avondvierdaagse!

 Hieronder zijn de spelregels van dé Avondvierdaagse van Tiel beschreven (hierna te noemen A4D).

De A4D wordt georganiseerd door Stichting de Vrolijke Wandelaars (hierna te nomen de organisatie) en valt onder de KWBN wandelsport organisatie.

 1. De A4D is een wandel prestatietocht zonder wedstrijd element. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 3. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.
 4. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Het starten van de wandelroute is pas toegestaan na het startsein en zal in een gezamenlijke stoet zich langs de route bewegen.
 6. Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.
 7. Kinderwagens en andere transportmiddelen met (gemotoriseerde) wielen, dienen zich te allen tijde aan te passen aan de wandelaars. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade hieruit komende.
 8. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
 9. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 10. Passeren van de andere deelnemers buiten de eigen school, club of andere organisatie is tijdens de tocht niet gewenst. Alleen wanneer dit noodzakelijk is en er geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers is dit toegestaan.
 11. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.
 12. Deelnemers dienen altijd de aanwijzingen van de organisatie te volgen.
 13. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om: Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, luidspelende radio's met zich mee te voeren en vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten. Alsmede ook zich buiten de aangeven wegen en/of paden te bevinden.
 14. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 15. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Dit kan gevolgen hebben voor het ontvangen van de deelname medaille.
 16. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zij personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 17. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en / of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en / of finishtijden en / of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 20. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.